Digitaalisuus tukee oppilaiden välistä vuorovaikutusta Yrityskylässä

Digitaalisuus ja sen käyttö opetuksessa on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Uskon, että digitaalisuuden tarkoitus ei ole muuttaa kaikkea ympärillämme vaan luoda uusia mahdollisuuksia. Näin digitaalisuus näyttäytyy myös Yrityskylässä, jossa se on tuotu onnistuneesti mukaan tukemaan oppimiskokonaisuutta.  Voimme tarjota oppilaille mahdollisuuden käyttää teknologiaa oman oppimisen tukena ja apuvälineenä. Digitaalisuuden oppimiskokemukselle mukanaan tuomaa lisäarvoa on vaikea olla huomaamatta.

Teknologia voi helpottaa elämäämme. Olisi huolestuttavaa, jos jättäisimme sen potentiaalin hyödyntämättä. Yrityskylä Alakoulussa oppilaat pääsevät pyörittämään koululaisten omaa yhteiskuntaa yhdeksi päiväksi. Digitaalisuuden avulla yhteiskunnan eri toimintojen kuvaaminen on helpompaa ja totuudenmukaisempaa. Esimerkiksi rahan liikkuminen pystytään kuvaamaan konkreettisemmin digitaalisen pelijärjestelmän avulla, jossa oppilaiden on mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa laskuja sekä tarkastella kirjanpitoaan reaaliaikaisesti tableteilta. Digitaalisuuden avulla pystymme luomaan Yrityskylä-päivästä luovan ja vuorovaikutteisen oppimistapahtuman.

Digistä kaikki hyöty irti

Yrityskylässä korostuvat yhä kasvokkaiset vuorovaikutustilanteet, mutta moni muukin asia on vuorovaikutusta. Digitaalisuutta käytetään Yrityskylässä edistämään työskentelyn moniaistisuutta ja sosiaalisia taitoja. Monipuolisella teknologian käytöllä pyritään siihen, että oppilaiden mahdollisuudet kehittää omaa työskentelyään ja verkostoitumistaan lisääntyisivät. Erilaisten teknologioiden avulla oppilas voi löytää omia vahvuuksiaan ja ne voivat innostaa oppilasta käyttämään enemmän omia voimavarojaan.

Digitaalisuus voi haastaa kyseenalaistamaan aikaisempia toimintatapoja ja auttaa oppilasta luomaan niistä entistä joustavampia ja toimivampia. Lisäksi digitaalisuus auttaa monilukutaidon kehittämisessä, sillä Yrityskylässä käytössä olevan teknologian avulla voidaan esimerkiksi tarkastella tekstejä erilaisissa konteksteissa. Haluamme opettaa oppilaille juuri niitä taitoja, joita he tarvitsevat itsestä huolehtiessaan ja arjessaan tulevaisuudessa. Näin ollen oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen vaikutuksesta ympäristöönsä. He tarvitsevat myös opastusta teknologian järkevään käyttöön. Yrityskylä-päivien aikana pyrimme vastaamaan näihin tarpeisiin.

Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

Jatkossa Yrityskylän tavoitteena on näyttäytyä yhä enemmän tulevaisuuden yhteiskuntana. Työelämä, ammatit ja työn luonne ovat jatkuvassa muutoksessa. Tulevaisuudessa meillä voi olla aivan erilaisia ammatteja kuin nykyään, joten meidän täytyy kiinnittää katse tulevaisuuteen ja olla valmiita kehittymään jatkuvasti. Digitaalisuus on yksi apukeino nopealle kehittymiselle. Digitaalisuuden avulla myös kokeileminen on helpompaa. Kokeileminen taas tukee Yrityskylällekin ominaista teemaa, yritteliäisyyttä, joka tulee varmasti näyttäytymään yhä tärkeämpänä teemana tulevaisuudessa.

Annammehan digitaalisuudelle mahdollisuuden?

Päivi Pihlajamäki

Kirjoittaja on maailmaa luokanopettajan ja matematiikan aineenopettajan silmin katsova innostuja ja kokeilija, joka pohtii mielellään oppimisen tavoitteita ja hyppää innoissaan mukaan kehittämään niin vanhoja kuin uusiakin asioita.