nyhet | 04.11.2021

Enligt forskning ökar deltagande i Företagsbyn ungas förståelse av hur samhället fungerar samt hur man kan påverka i samhället

Enligt TAT Ungas Framtidsrapport anser de unga som deltagit i TAT Företagsbyn att det är var och ens skyldighet att sträva efter jämlikhet, hindra klimatförändringen och att betala skatter. Skillnaden är betydande i jämförelse med sådana unga som inte har erfarenhet av Företagsbyns lärandehelhet. Nästan 15 000 högstadieelever och studerande från andra stadiet deltog i undersökningen TAT Ungas framtidsrapport.

“Företagsbyns mål är att hämta arbetsliv, ekonomi och företagande närmare barn och unga på ett inspirerande sätt. Resultaten framhäver att Företagsbyn fungerar och våra experter har lyckats med att hämta jämlikhets- och klimatförändringsaspekter till lärandehelheten så att unga ser dem som en central del av arbetslivet och hela samhället.” uppskattar TATs verkställande direktör Jenni Järvelä.

Företagsbyn påverkar tydligt ungas klimatattityder och viljan att betala skatter

70 % av de som besökt Företagsbyn anser att det är var och ens skyldighet att förhindra klimatförändringen. Motsvarande siffra hos dem som inte har varit i Företagsbyn är 57 %.

Undersökningen tyder även att de som deltagit i denna lärandehelhet, som baserar sig på spelbaserad pedagogik, förhåller sig mer positivt till att betala skatter. I TAT Företagsbyn får de unga lön var av de betalar även skatt. Dessutom får de rösta om hur skatterna ska användas. 64 % av de som deltagit i Företagsbyns verksamhet motstår undvikandet av skatter, medan bara 50 % av de som inte deltagit i verksamheten gör det.

“Upplevelsen av delaktighet som fås i TAT Företagsbyn förstärker individens tro på en själv samt hens vilja och kunskap till att bygga upp ett jämlikt samhälle. Upplevelsen av delaktighet föds i den spelbaserade lärandemiljön, där alla får fungera som aktiva medlemmar av samhället.”, kommenterar Järvelä.

Ett jämlikt och klimathållbart samhälle är möjligt för den nya generationen

Forskningsresultat visar att det är självklart för unga att hindra klimatförändringen samt att sträva efter jämlikhet. I Företagsbyn får unga pröva hur samhället fungerar samt vad som är både individens och företagens roll. De får en genuin upplevelse av hur var och ens delaktighet har betydelse då vi bygger upp ett jämlikt och klimathållbart samhälle.

Enligt undersökningen är 76 % av de som deltagit i Företagsbyns verksamhet redo att satsa på studierna för att nå framgång i arbetslivet, medan motsvarande siffra hos dem som inte deltagit i Företagsbyn är bara 63 %. Detta visar att med hjälp av äkta arbetslivserfarenheter förstår den unga kopplingen mellan studierna och det framtida arbetslivet.

56 % av de som deltagit i studien hade besökt Företagsbyn under lågstadietiden och 14 % både i låg- och högstadiet. Detta läsår deltar igen 97 000 barn och unga runtomkring Finland i Företagsbyns verksamhet.

Tilläggsuppgifter: 

Jenni Järvelä
Verkställande direktör, Ekonomi och ungdom TAT
jenni.jarvela@tat.fi
040 556 7156

TAT Företagsbyn är en lärandehelhet om ekonomi, arbetsliv och företagande riktat till sjätte- och niondeklassare. I Företagsbyn får de unga i en spelbaserad lärandemiljö simulera samhällets funktion samt fungera i deras egna yrken och få lön för det arbete de gör.