blogg | 15.10.2018

Universal Design for Learning i Företagsbyn

Företagsbyn strävar till att vara en inkluderande lärandehelhet som främjar positiva erfarenheter bland barn och unga om samhälle, ekonomi, arbetsliv och företagsamhet. Även barn i behov av särskilt stöd kan ta del av lärandehelheten. Företagsbyn simulerar det finländska samhället och är således en trygg miljö där eleven kan hitta sina styrkor och färdigheter som hen kan ta fasta på och utveckla inför arbetslivet.

Universal Design for Learning, eller UDL, är en referensram som syftar på att adaptera lärandet för bästa möjliga inkludering (CAST 2011). Inom UDL anser man att det är lärandematerialet och -metoderna som bör ändras på, inte individen, för att främja en positiv upplevelse av lärandet (Smith & Lowrey 2017).

Betraktat ur UDLs referensram finns det många goda sidor, men även en del saker att utveckla i Företagsbyn. Företagsbyns lärandehelhet inleds med ett läromaterial. Materialet känns för många elever motiverande, med några bekanta aspekter men också många nya ord. Man kunde dock i materialet ta i beaktande olika utmaningar, exempelvis gäller röd-grön färgblindhet eller storleken på fonten.

För att öka motivationen bland eleverna har man i Företagsbyns lärandemiljö mångsidigt olika typer av uppgifter, såväl visuella, kinestetiska som auditiva. En stor del av instruktionerna för eleverna finns digitalt på surfplattor. Ibland kan det finnas orsak att spjälka upp uppgifter till fysiska scheman som visualiserar texten. Samma gäller sättet att uttrycka inhämtad kunskap: någon kanske vill skriva en artikel, någon göra en video eller hålla ett tal.  Det kunde också finnas mera ljudband att lyssna på, eller så att man kunde höra alla uppgifter upplästa. Då det i Företagsbyn under en dag samtidigt är över 70 elever, kan det ibland finnas behov av att kunna stänga ute ljud, vilket kunde möjliggöras t.ex. med hörselskydd eller en lugnare hörna. Det goda är att elever i Företagsbyns miljö för lära genom att göra (Pojatajko & Townsend 2007).

En utmaning är att en Företagsby besöks årligen av över 6 000 elever, vilka ju alla förstås är individer med olika behov. Genom att förbereda en varierande helhet och lärandemiljö samt lyssna på responsen från elever, lärare och handledare försöker man säkerställa att olika elever får en positiv upplevelse i Företagsbyn. Dessutom finns det alltid en möjlighet att reagera i stunden för att göra lärandet mera inkluderande för eleven. Handledarna finns på plats just för att adaptera uppgifterna enligt olika elevers behov.

Alla elever är välkomna att lära och uppleva i Företagsbyn!

Denna text utgår från följande studerandes projektrapport: Andrea Fuentes, Andreas Höglund, Heidi Kuitula, Siri Kosonen och Emma Ulfsson.

Under Företagsby-dagarna finns i lärandemiljöerna studerande som handleder eleverna i deras arbetsuppgifter. Dessa handledare kommer från närliggande läroanstalter, både från andra och tredje stadiet. Under läsåret 2017–2018 hade Företagsbyn hjälp av närmare 2000 studerande. I Företagsbyn Esbo gjorde fem ergoterapistuderande under april och maj sin praktik som handledare.