Tutkimus

Yrityskylä perustuu opetussuunnitelmaan ja tarjoaa pedagogisesti laadukkaan oppimisympäristön koulun ulkopuolella, tavoittaen  lukuvuodessa 70 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista. Yrityskylä on hedelmällinen tutkimuskohde sekä isommille tutkimuksille että pienemmille opinnäytetöille.

Tutkimukset

Kalmi, P. (2016) Yrityskylän vaikutukset kuudesluokkalaisten taloudelliseen osaamiseen. Vaasan yliopisto.
Uutinen TATin sivuilla

Raportit ja selvitykset

Ojala, A. (2014) Yrityskylä pirkanmaalaisessa viitekehyksessä – rehtorien, opettajien ja oppilaiden käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta. Tampereen kaupunki. 

Pro gradu -tutkielmat ja muut opinnäytetyöt

Kaarela, S-S. & Mutka, R. (2016) Kuudesluokkalaisten oppimiskokemuksia ryhmätyöstä Yrityskylä-oppimisympäristössä. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus.

Lindholm, H. (2017) ”Kaikki ei oo ilmasta ja –on se aika rankkaa se –aikuisten elämä”. Tapaustutkimus kuudesluokkalaisten työelämätaitojen oppimiskokemuksista Yrityskylässä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos.

Mäntylä, L. (2015) Yrityskylä-projekti – alakoulun kuudesluokkalaisten näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta. Opinnäytetyö AMK. Turun ammattikorkeakoulu. Liiketalous.

Nikarmaa, P. (2016) Kohti taloudellista toimintakykyä. Yrityskylä-oppituntien vaikutus taloudellisen osaamisen ja toimeliaisuuden kehittymiseen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos.

Partanen, T. (2015) ”Siellä mää opin niin ku elämää.” Yrityskylään osallistuneiden oppilaiden oppimiskokemuksia ja käsityksiä taloudesta, kansalaisuudesta, työelämästä sekä yrittäjyydestä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.

Roine, N. (2013) Yksilö oman elämänsä yrittäjänä? Uusliberalistista hallintaa ja sisäisen yrittäjyyden diskursseja yrittäjyyskasvatuksessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos. Yleinen ja aikuiskasvatustiede.

Wickman, N. (2017) Utveckling av handledarutbildningen på Företagsbyn i Egentliga Finland.  Yrkeshögskolan Novia. Utbildningsprogrammet för Medborgaraktivitet och Ungdomsarbete.

 

Tällä hetkellä tahtoisimme tietää muun muassa:

  • Yrityskylän vaikuttavuudesta pitkittäistutkimuksena
  • Yritysvastuusta, yritysvastuuviestinnästä ja työnantajakuvan toteuttamisesta Yrityskylän avulla
  • Yrityskylän kasvusta ja laajentumisesta julkisoikeudellisten yhteisöjen yhteistyökumppanina
  • Digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön yhdistämisestä oppimisen tukena
  • Yrityskylän yhteydestä oppilaan käsityksiin työelämästä, taloudesta ja yritteliäisyydestä
  • Yrityskylästä alakoulun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin, tukena
  • Yrityskylän yhteydestä oppilaiden syrjäytymisen ehkäisyyn
  • Yrityskylässä oppimisesta erilaisten sosiaalisten roolien avulla

 

Haluatko tutkia Yrityskylää?

Ota yhteyttä:

heidi.lindholm(a)tat.fi
050 561 3517